Generalni konzulat RS Cleveland /Konzularno poslovanje /Informacije za slovenske državljane in za člane slovenske skupnosti v ZDA /

Informacije za slovenske državljane in za člane slovenske skupnosti v ZDA

Na Generalnem konzulatu RS v Clevelandu in v času konzularnih ur v drugih krajih pod okriljem Generalnega konzulata lahko opravite različne konzularne zadeve: overovitve podpisov, kopij originalnih dokumentov, prevodov rojstnih, mrliških in poročnih listov (iz angleščine v slovenščino, ne pa tudi obratno!), naknadni vpis rojstev, informacije o slovenskem državljanstvu, zaprosite za potni list, se pozanimate o odškodninah za medvojne ali povojne krivice itd.

 

Izdaja potnega lista Republike Slovenije

Izdaja potnega lista Republike Slovenije

Republika Slovenija je v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2252/2004, dne 28. 8. 2006 pričela z izdajo biometričnih potnih listin z biometrijo podobe obraza, dne 28.6.2009 pa je pričela z izdajo biometričnih potnih listin, ki poleg biometrije obraza vključujejo tudi biometrijo dveh prstnih odtisov.

Veljavnih potnih listov ni treba zamenjati

Vsi državljani, ki imajo veljaven potni list, izdan po 1. marcu 2001, lahko svoj potni list uporabljajo do poteka veljavnosti, saj zaradi uvedbe nove generacije potnih listin obvezne menjave potnih listov ni.

 Kako pridobite biometrični potni list?

Vloga za izdajo potnega lista se lahko vloži na katerikoli upravni enoti v RS oziroma na diplomatsko konzularnem predstavništvu RS v tujini. Vlogo mora državljan vložiti osebno, saj se v postopku ugotavlja njegova istovetnost, skladnost priložene fotografije z dejansko podobo, na vlogo pa se mora tudi podpisati, uradna oseba pa državljanu, od dopolnjenega 12. leta dalje, odvzame prstna odtisa.

Državljani, ki v tujini stalno ali začasno prebivajo, lahko vlogo za izdajo novega potnega lista vložijo pri diplomatsko-konzularnem predstavništvu v tujini. Pred podajo vloge za potni list morajo državljani urediti prijavo stalnega ali začasnega prebivališče v tujini v slovenskem matičnem registru. Prosimo, da na poštni naslov veleposlaništva pošljete ustrezen, izpolnjen in podpisan, obrazec:

Vloga za prijavo stalnega prebivališča v tujini

Vloga za prijavo začasnega prebivališča v tujini

Vpisa otrok v potni list staršev ali zakonitih zastopnikov ni, zato mora tudi otrok pridobiti samostojni potni list.

Državljanu, ki še ni dopolnil starosti treh let, se izda potni list z veljavnostjo treh let. Državljanu staremu od treh do osemnajst let pa z veljavnostjo pet let. Polnoletni državljan lahko dobi potni list z veljavnostjo deset let.

 

Preko elektronske pošte na kcl(at)gov.si zaprosite za termin. Predlagajte dan in uro med uradnimi urami.  V kolikor termin ne bo mogoče potrditi, vam bomo ponudili drugega kolikor hitro mogoče. Prosimo, da ob zaprosilu za termin pošljete izpolnjen obrazec za pridobitev potnega lista. Podatke bomo preverili in tako ugotovili ali lahko za dokument zaprosite oziroma ali morate predhodno urediti vpis podatkov.

S seboj prinesite:

* potni list Republike Slovenije. Če potnega lista nimate, predložite osebni dokument z barvno fotografijo in dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije.

* ustrezno konzularno takso. Konzularno takso je potrebno poravnati z gotovino, čekom ali denarnim nakazilom (Money Order), ki naj se glasi na »Consulate General of Slovenia«.

- Konzularne takse znašajo:

- 132 USD za PL z veljavnostjo 10. let – za vse polnoletne osebe

- 87 USD za PL z veljavnostjo 5. let – za osebe od 3 do 18 let starosti

- 65 USD za PL z veljavnostjo 3. let – za osebe do 3.let starosti

- 47 USD za PL z veljavnostjo 1. leta – v primeru izgube PL več kot enkrat

 *      eno fotografijo (prosimo natančno poglejte priložena navodila in fotografa opozorite na zahteve!)

•              velikost fotografije: 3,5 x 4,5 cm

•              obraz naj ne bi zajemal več kot 70% fotografije (na vseh štirih   straneh mora biti  3 do 5 mm

                praznega prostora od glave do roba

•              slika je lahko črno-bela ali barvna, ozadje svetlorjavo ali svetlomodro, nikakor pa ne belo ali temnomodro

•              oseba ne sme kazati zob

•              glava poravnana, nos na sredini slike

•              ostrina in kontrast sta pomembna

•              obraz enakomerno osvetljen in brez senc

•              za osebe, ki nosijo očala (okvirji ne smejo prekrivati oči, na očalih ne   sme biti vidnega odseva)

•              pri otrocih se ne sme videti rok staršev ali igrač (najbolje jih je slikati leže)

•              pri svetlolasih oz. belolasih ljudeh je najboljša črno-bela slika.

izpolnjen obrazec za pridobitev potnega lista (dostopen tukaj)

plačano FEDEX ovojnico, v kolikor želite izdan potni list prejeti po pošti. Veleposlaništvo ne more prevzeti odgovornosti za izgubljen potni list. Dokument lahko prevzamete osebno, če pa ga želite prejeti po pošti prosimo, da ob vlogi predložite tudi podpisano izjavo (dostopna tukaj)

 Uporaba biometričnih podatkov

Uporaba posameznikovih biometričnih lastnosti predstavlja najsodobnejši trend uporabe sodobne tehnologije v boju pred zlorabami, kot sta ponarejanje ali prenarejanje dokumentov, predstavlja pa tudi pomemben korak v boju proti terorizmu.

Kontrola biometričnih podatkov

Kontrola biometričnih podatkov, zapisanih na čipu se lahko izvaja izključno pri prehodu meje, in sicer tako, da se primerja biometrične značilnosti osebe, ki prehaja mejo, z biometričnimi značilnostmi podobe obraza in prstnih odtisov, zapisanih na čipu potnega lista.

Uredba EU določa izdajo biometričnih potnih listov z biometrijo podobe obraza in dveh prstnih odtisov

Izdajo biometričnih potnih listin z biometrijo podobe obraza in dveh prstnih odtisov za vse države članice določa Uredba EU, sprejeta leta 2004. Vse države članice EU, tudi Republika Slovenija, so morale do 28. avgusta 2006 začeti izdajati biometrične potne listine prve generacije z dodano biometrijo podobe obraza, z 28. junijem 2009 pa morajo vse države članice EU začeti izdajati biometrične potne listine druge generacije z biometrijo dveh prstnih odtisov.

Uredba je implementirana v novelo Zakona o potnih listinah in Pravilnik o izvrševanju zakona o potih listinah. Tako slovenska zakonodaja glede biometrije prstnih odtisov določa:

- starostna meja za zajem prstnih odtisov ob vložitvi vloge je dopolnjeno 12. leto starosti otroka;

- državljanu se ob vložitvi vloge z elektronsko napravo (posebnim čitalcem prstnih odtisov) odvzameta prstna odtisa levega in desnega kazalca. Če zaradi zdravstvenih razlogov odvzem prstnega odtisa kazalca ni mogoč, se odvzame prstni odtis drugega prsta (odtis sredinca, prstanca ali palca);

- če državljanu zaradi zdravstvenih razlogov, ki so začasne narave (npr. opekline, ureznine oz. druge poškodbe, za katere se predvideva, da bodo pozdravljene v enem letu), ni mogoče odvzeti prstnih odtisov, se mu izda potni list brez biometrije prstnih odtisov, vendar zgolj z veljavnostjo enega leta;

- če državljanu zaradi zdravstvenih razlogov trajne narave (npr. oseba brez prstov ali s trajnimi poškodbami prstov) ni mogoče odvzeti prstnih odtisov, se mu izda potni list brez biometrije prstnih odtisov z normalno veljavnostjo;

- odvzeti prstni odtisi se v evidenci potnih listin ne bodo hranili ter se bodo po izdelavi in vročitvi potnega lista iz evidence izbrisali;

- prstni odtisi bodo shranjeni kot biometrični zapis zgolj na čipu potnega lista posameznika in se bodo lahko uporabljali izključno za namen izvajanja mejne kontrole, kar zagotavlja najvišjo možno zaščito posameznika iz vidika uporabe njegovih biometričnih podatkov.

Več informacij je možno pridobiti tudi na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.

 

Izguba / odtujitev potnega lista

V primeru izgube potnega lista je potrebno izgubo ali krajo prijaviti pristojnim organom države (policija), v kateri je bil dokument izgubljen.

Dokument za vrnitev v domovino vam lahko izda diplomatsko – konzularno predstavništvo. Za izdajo potnega lista za vrnitev je potrebno predložiti potrdilo policije o prijavi izgube oz. kraje dokumenta, sliko ter konzularno takso v višini 22 USD. Prav tako mora prosilec dokazati svojo identiteto, za kar potrebuje nek osebni dokument s fotografijo. Priporočljivo je, da si pred odhodom v tujino priskrbite overjeno fotokopijo potnega lista.

 

Državljanstvo Republike Slovenije

PRIDOBITEV SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA

1. REGISTRACIJA SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA

Registracija slovenskega državljanstva je mogoča, če sta eden ali oba starša registrirana kot slovenska državljana. Pred zaprosilom za slovensko državljanstvo morata biti zakon staršev in posodobljen status (naslov, sprememba imena) registrirana pri pristojnih slovenskih organih.

1.1. Registracija otroka ( mlajšega od 18 let )

Potrebno je predložiti naslednje dokumente:

* Izpolnjen obrazecPriglasitev mladoletnega otroka v državljanstvo.  Vlogo mora izpolniti tisti od staršev, ki je slovenski državljan. Če sta oba starša slovenska državljana lahko vlogo izpolni kdorkoli izmed njiju.

* Rojstni list otroka (pridobite ga pri Vital Records v zvezni državi rojstva), s pečatom Apostille ( izdano s strani Ministrstva za zunanje zadeve ZDA ali Pravosodnega ministrstva ZDA v zvezni državi, ki je izdala dokument) in prevodom v slovenski jezik. Za več informacij glede pečata Apostille se obrnite na spletno stran Ministrstva za zunanje zadeve ZDA Department of State

* izpolnjen obrazec za prijavo stalnega prebivališča  (dostopen tukaj)

* izpolnjen obrazec zahteve za vpis v evidenco volilne pravice (dostopen tukaj)

* obrazec za dovoljenje za kopiranje osebnih dokumentov (dostopen tukaj)

* Konzularno takso v višini 30 USD. Konzularno takso je potrebno poravnati z gotovino, čekom ali denarnim nakazilom (Money Order), ki naj se glasi na »Consulate General of Slovenia«. 

* Predplačano FEDEX ovojnico, naslovljeno  na vaš naslov, da boste lahko prejeli potrdilo po pošti.

* Obrazec za zahtevo overitve prevoda rojstnega lista: Za vsak prevod je potrebna overitev s strani našega predstavništva. Prosimo, da izpolnite priložen obrazec in priložite takso v znesku 16 USD na overitev. Prosimo vas, da jo poravnate s čekom ali denarnim nakazilom za 'Consulate General of Slovenia'.

Prosimo, da priložite dopis s svojimi kontakti. Prosimo, da natančno opredelite za kaj prosite in katere dokumente prilagate.

 1.2. Registracija odrasle osebe ( med 18 in 36 let )

Potrebno je predložiti naslednje dokumente:

* Izpolnjen obrazec: priglasitev državljanstva za osebe od 18. do 36. leta. Obrazec mora izpolniti prosilec za državljanstvo, ne njegovi starši.

* Rojstni list (pridobite ga pri Vital Records v zvezni državi rojstva), s pečatom Apostille ( izdano s strani Ministrstva za zunanje zadeve ZDA ali Pravosodnega ministrstva ZDA v zvezni državi, ki je izdala dokument) in prevodom v slovenski jezik. Za več informacij glede pečata Apostille se obrnite na spletno stran Ministrstva za zunanje zadeve ZDA Department of State

* izpolnjen obrazec za prijavo stalnega prebivališča  (dostopen tukaj)

* izpolnjen obrazec zahteve za vpis v evidenco volilne pravice (dostopen tukaj)

* obrazec za dovoljenje za kopiranje osebnih dokumentov (dostopen tukaj) 

* Konzularno takso v višini 30 USD. Konzularno takso je potrebno poravnati z gotovino, čekom ali denarnim nakazilom (Money Order), ki naj se glasi na »Consulate General of Slovenia«. 

* Predplačano FEDEX ovojnico naslovljeno na vaš naslov, da boste lahko prejeli potrdilo po pošti.

* Obrazec za zahtevo overitve prevoda rojstnega lista: Za vsak prevod je potrebna overitev s strani našega predstavništva. Prosimo, da izpolnite priložen obrazec in priložite takso v znesku 16 USD na overitev. Prosimo vas, da jo poravnate s čekom ali denarnim nakazilom za 'Consulate General of Slovenia'.

Prosimo, da ne pozabite priložiti dopisa s svojimi kontakti. Prosimo, da natančno opredelite za kaj prosite in katere dokumente prilagate.

Prosilci starejši od 36 let ne morejo biti več registrirani kot slovenski državljan. Lahko pa zaprosijo za slovensko državljanstvo po 13. členu Zakona o državljanstvu Republike Slovenije– izredna naturalizacija.

2. IZREDNA NATURALIZACIJA ( 13. člen )

 

Posamezniki slovenskega rodu ( do drugega  kolena ), ki se več ne morejo registrirati kot slovenski državljani ( so starejši od 36 let; nobeden od staršev ni registriran kot slovenski državljan ), lahko zaprosijo za pridobitev slovenskega državljanstva na podlagi 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije - izredna naturalizacija.

Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti so navedeni na vlogi:

* Vlogo  mora izpolniti in podpisati prosilec državljanstva osebno.

* Konzularna taksa v višini 405 USD. Prosimo vas, da jo poravnate s čekom ali denarnim nakazilom za 'Consulate General of Slovenia'. 

*Vsi predloženi dokumenti morajo biti prevedeni v slovenski jezik.

* obrazec za dovoljenje za kopiranje osebnih dokumentov (dostopen tukaj) 

*Zahteva za overitev prevoda: Za vsak prevod je potrebna overitev s strani našega predstavništva. Prosimo, da izpolnite priložen obrazec in priložite takso v znesku 16 USD na overitev. Prosimo vas, da jo poravnate s čekom ali denarnim nakazilom za 'Consulate General of Slovenia'.  _______________________________________________________________________

 * Vsi dokumenti ZDA morajo vsebovati pečat Apostille, saj so ZDA podpisnica Haaške Konvencije. Pečat lahko pridobite na  Zunanjem ministrstvu ZDA ali Ministrstvu za pravosodje ZDA v zvezni državi, ki je dokument izdala. Ustrezne dokumente  je potrebno najprej pridobiti od primernih ameriških oblasti ( primer: Vital records za rojstni in poročni list; FBI urad za FBI potrdilo o nekaznovanju ) in nato sprožiti pri Zunanjem ministrstvu ZDA oz. Ministrstvu za pravosodje ZDA v zvezni državi, ki je dokument izdala, postopek za pridobitev pečata Apostille. V večini zveznih držav je to mogoče storiti preko pošte. Za več informacij glede pečata Apostille se obrnite na spletno stran Ministrstva za zunanje zadeve ZDA Department of State

* Vsi slovenski dokumenti so uradno priznani, overitev ali dodatni certifikati  niso potrebni. Zadostujejo njihove fotokopije.

Ker je prijava za pridobitev državljanstva dolgotrajen postopek in ker morajo biti vsi dokumenti prevedeni v slovenski jezik, vam svetujemo, da v Sloveniji določite pravnega zastopnika ( družinski član, prijatelj, pravni svetovalec,…). S pooblastilom lahko ta oseba vloži vlogo v vašem imenu. V tem primeru vam vloge ni potrebno vložiti pri našem predstavništvu. Za reševanje prošenj v Sloveniji veljajo drugačni administrativni stroški, (nižji, kajti ni potrebna dodatna poštnina in drugi dodatni stroški). Cene storitev je potrebno preveriti pri posameznih upravnih enotah.

Če se odločite za postopek preko slovenskega konzulata nas prosim o tem predhodno obvestite, da se prepričamo o ustreznosti vseh potrebnih dokumentov.

Prosimo, da ne pozabite priložiti dopisa s svojimi kontakti. Prosimo, da natančno opredelite za kaj prosite in katere dokumente prilagate.

 

Vpis poroke

 Za vpis poroke prosimo, da predložite:

* Izpisek iz poročne matične knjige, s pečatom Apostille in prevodom v slovenski jezik.

(Prevod mora biti overjen s strani našega predstavništva. Prosimo, da izpolnite priložen obrazec in priložite takso v znesku 16 USD. Prosimo vas, da jo poravnate s čekom ali denarnim nakazilom za 'Consulate General of Slovenia'.

* Originalni rojstni list zakonca, s pečatom Apostille in prevodom v slovenski jezik.

(Prevod mora biti overjen s strani našega predstavništva. Prosimo, da izpolnite priložen obrazec in priložite takso v znesku 16 USD. Prosimo vas, da jo poravnate s čekom ali denarnim nakazilom za 'Consulate General of Slovenia'.

* Podpisano izjavo o izbiri priimka po poroki (obrazec dostopen tukaj)

* Če je to druga poroka, morate priložiti tudi dokaz o razvezi, overjen pri Okrožnem sodišču v Sloveniji.

* obrazec za dovoljenje za kopiranje osebnih dokumentov (dostopen tukaj) 

* Predplačano FEDEX ovojnico na vaš naslov, da boste lahko prejeli potrdilo po pošti.

 

Prosimo, da priložite dopis s svojimi kontakti. Prosimo, da natančno opredelite za kaj prosite in katere dokumente prilagate.

___________________________________________________________________________ Vsi predloženi dokumenti morajo biti prevedeni v slovenski jezik.

Za več informacij glede pečata Apostille se obrnite na spletno stran Ministrstva za zunanje zadeve ZDA Department of State

 

Sprememba stalnega / začasnega prebivališča

V skladu z določbami Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, štev.9/2001) je državljan RS, ki se namerava za stalno izseliti z območja Republike Slovenije, pred odselitvijo dolžan odjaviti stalno prebivališče pri pristojnem organu (upravni enoti oz. notranji organizacijski enoti za upravne notranje zadeve) in navesti točen naslov v tujini (država, kraj, ulica z navedbo hišne številke in poštna številka). Če tega podatka ob odjavi ne ve v celoti, ga lahko sporoči kadar koli pozneje. Točen naslov v tujini je pomemben zaradi izvrševanja volilne pravice, saj se vsakega državljana, ki se stalno odseli z območja RS, po uradni dolžnosti vpiše v evidenco volilne pravice državljanov RS. Točen naslov v tujini je tudi garancija, da bo volivec, ki bo želel glasovati po pošti, prejel volilno gradivo pravočasno na pravi naslov.

Zakon pa omogoča tudi prijavo začasnega odhoda z območja RS. Ta pride v poštev, ko posameznik namerava odpotovati z območja RS za več kot 3 mesece. Zakon sicer ne opredeljuje trajanja začasne odsotnosti, vendar se smiselno uporablja definicija stalnega prebivališča iz 3. člena Zakona o prijavi prebivališča. Tudi v tem primeru mora posameznik odhod prijaviti pristojnemu organu, preden odpotuje, in navesti točen naslov začasnega prebivališča v tujini. Ko pa se iz tujine vrne za več kot 60 dni ali z namenom, da bo tukaj stalno prebival, mora pristojnemu organu prijaviti svojo vrnitev v osmih dneh po prihodu.

Prosimo, da na poštni naslov veleposlaništva pošljete ustrezen, izpolnjen in podpisan, obrazec:
Vloga za prijavo stalnega prebivališča v tujini
Vloga za prijavo začasnega prebivališča v tujini.

 

Overitve

Diplomatsko - konzularna predstavništva Republike Slovenije opravljajo overitve podpisov na zasebnih listinah, rokopisov in prepisov ali fotokopij. Z overovitvijo se na javni listini potrdi verodostojnost podpisa osebe, ki je listino podpisala, in verodostojnost odtisa žiga na njej. Na zasebni listini se potrdi verodostojnost podpisa tistega, ki je listino podpisal. Z overovitvijo se ne potrjuje resničnost vsebine listine. Listina, podpis ali rokopis, katerih vsebina je nedopustna in v nasprotju z normami javnega reda, se ne overijo.

 1. Overitve fotokopij in prevodov je mogoče opraviti po pošti. Konzularna taksa znaša 16 USD na dokument. Prosimo vas, da takso poravnate s čekom ali denarnim nakazilom za 'Consulate General of Slovenia'.   

2. Overitve osebnih podpisov:

A) Overitve podpisov na Generalnem konzulatu RS v Clevelandu se opravijo osebno na veleposlaništvu. Preko elektronske pošte na vkcl(at)gov.si zaprosite za termin. Predlagajte dan in uro med uradnimi urami.

Konzularna taksa za overitev podpisa znaša 22 USD. Prosimo vas, da takso poravnate z gotovino, čekom ali denarnim nakazilom za 'Consulate General of Slovenia'. 

Prosimo, da se pri slovenskih organih, katerim je listina namenjena, predhodno pozanimate ali overitev veleposlaništva zadostuje!

 B) Overitev podpisa pri notarju v ZDA (Notary Public) in pridobitev pečata Apostille

Republika Slovenija in ZDA sta podpisnici Konvencije o odpravi potrebe legalizacije tujih javnih listin z dne 5. oktobra 1961 (več informacij je na voljo tukaj). Dokument s pečatom Apostille ni potrebno dodatno overiti na konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v ZDA.  

Najprej morate svoj podpis na dokumentu overiti pred notarjem v ZDA, nato pa pri pristojnem organu v zvezni državi, ki je dokument izdala, sprožiti postopek za pridobitev pečata Apostille.

 

Pomoč pri zbiranju sredstev za vrnitev v domovino

Diplomatsko - konzularna predstavništva Republike Slovenije lahko vzpostavijo stik s sorodniki ali prijatelji državljana, ki nima zadostnih sredstev za vrnitev v domovino v primeru, da so le-ti pripravljeni posredovati denar ali financirati vozovnico za vrnitev v RS. Diplomatsko - konzularna predstavništva Republike Slovenije ne morejo posoditi denarja za vrnitev. Sorodniki ali prijatelji lahko nakažejo denar na račun Diplomatsko - konzularnega predstavništva Republike Slovenije in pošljejo kopijo položnice na Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, ki jo nato posreduje veleposlaništvu. Na podlagi tega dokazila Diplomatsko - konzularna predstavništva Republike Slovenije lahko izročijo nakazana sredstva.

 

Pridobitev izpiskov porok, rojstev, smrti

Izpolnjen obrazec za pridobitev izpiska o rojstvu, poroki ali smrti zavedeni v Sloveniji pošljite na naslov veleposlaništva. Konzularna taksa znaša 45 USD na izpisek in jo je potrebno poravnati z gotovino, čekom ali denarnim nakazilom (Money Order), ki  naj se glasi na Consulate General of Slovenia.

Obrazec za pridobitev izpiska o rojstvu ali poroki

Obrazec za pridobitev izpiska o smrti

 

Vpis v evidenco volilne pravice

V primeru, da bi se želeli registrirati v volilnem imeniku Republike Slovenije, vas prosimo, da kontaktirate diplomatsko - kozularna predstavništva v tujini, ki vam lahko posredujejo potreben obrazec.

 

 

Pred potovanjem

Zaradi lažje, hitrejše in učinkovitejše konzularne pomoči, ki jo nudimo slovenskim državljanom na potovanju po tujini, vam svetujemo, da še pred odhodom Ministrstvu za zunanje zadeve sporočite svoj načrt potovanja.

Informacije lahko posredujete Ministrstvu na obrazcu, ki ga posredujemo na prošnjo posameznika. Prijava potovanja ni obvezna, izpolnitev obrazca je prostovoljna.

Navedeni podatki se bodo uporabili izključno za namene, navedene  v 29a. členu Zakona o zunanjih zadevah in bodo po koncu vašega potovanja uničeni.

 

ESTA (Electronic System for travel Authorization)

Od 20.1.2010 je elektronski sistem za avtorizacijo potovanja (Electronic System for Travel Authorization - ESTA) obvezen za vse potnike, ki v ZDA prihajajo na podlagi Visa Waiver Programa (VWP). VWP omogoča državljanom RS, imetnikom navadnih potnih listov, da v ZDA vstopijo brez vizuma za potovanja turistične in poslovne narave, ki lahko trajajo do največ 90 dni.

Gre za program, ki je v izključni pristojnosti ZDA, zato se za več informacij obrnite na Veleposlaništvo ZDA V Ljubljani.

Več informacij je na voljo tudi v sledeči priponki: ESTA

V primeru naravnih nesreč

Sezona orkanov v ZDA

Varnost potovanj

Obstajajo določeni varnostni zadržki za potovanja v posamezne dele države. Svetujemo previdnost ter dodatno preverjanje in pridobitev podatkov iz drugih virov.

Za obvestila o morebitni trenutni nevarnosti v zvezi s potovanji v Mehiko obiščite spletno stran Ministrstva za zunanje zadeve RS

www.mzz.gov.si/en/representations_abroad_and_information_on_countries/latin_america_and_the_caribbean/mexico/